Jestem ‘piątką’, a Ty?

Myślę, że mało wiemy o tym świecie i gdy czytam opisy, w których wszystko się zgadza… cóż, przekonuję się o tym jeszcze bardziej! 🙂

Liczba 5 to WĘDROWIEC, PISARZ, BADACZ (ZGŁĘBIAJĄCY),KOLEK­CJONER DOŚWIADCZEŃ, OBSERWATOR.

Jej słowami— kluczami są: siła życia, doświadczenie, zmiana, wolność, mi­łość, seks.

Piątka przypisywana jest wodzom i przywódcom z powołania. Symbolizuje władzę, dostojeństwo, króla, trwanie, potęgę, majestat, charyzmę, posłuch wśród innych, zdolność wpływania na ludzi, zapalania ich do swoich idei, zmiany, poszukiwania, wolność i doświadczenie. Rządzi świadomym używaniem woli, inteligencją, błyskotliwością i erudycją. Mówi o szczególnych darach losu, o ta­lentach i zdolnościach człowieka. Jest pełnią człowieczeństwa, zdolnością do jednoznacznych decyzji i ponoszenia ich konsekwencji.

Manifestując się pozytywnie daje silę woli i charakteru, bystrość, komunika­tywność, charyzmę, wielkoduszność, szlachetność, dobre serce, rycerskość. Manifestując się negatywnie daje wygórowane ambicje, lenistwo, niekompeten­cję, ograniczoność, egotyzm, żądzę władzy i panowania. W tabeli przeciwieństw przypisuje się jej awanturniczość, nerwowość, wszech­stronność, niepewność, seksualizm.

Niespokojny, niejednolity, niesolidny charakter Piątki wynika z jej środko­wego położenia, między liczbami od 1 do 9, tak że „zwraca się w obydwie stro­ny”. Głównym kluczem do niej jest to, że jest liczbą pięciu zmysłów. Powstaje z Jedynki (Nóg) i Czwórki (materia); jest więc liczbą życia boskiego, natchnio­nego w świat przyrody i żyjącego ciała(związek umocniony przez pięć ran, od których Chrystus cierpiał na krzyżu w swojej cielesnej postaci). Jest to liczba PENTAGRAMU: pięciokąta symbolizującego człowieka, jako że ciało ludzkie posiada pięć wystających członków, które mieszczą się w pięcioramiennej gwieź­dzie wpisanej w okrąg, symbolizującej człowieka jako MIKROKOSMOS, mi­niaturową replikę całego Wszechświata. Wskazuje na niebojącą się ryzyka, en­tuzjastyczną osobowość, człowieka stojącego na ziemi ze wzniesionymi ramio­nami, jakby chciał objąć nimi wszystko, co go otacza, z umysłem skierowanym ku NIESKOŃCZONOŚCI.

Władcą Piątki jest Merkury, opiekujący się ludźmi urodzonymi 5, 14 i 23 dnia każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drogi Życia lub Imienna wy­nosi Pięć. Najwyraźniej jest widoczny w Liczbie Duchowej.

Merkury jest najmniejszą planetą Układu Słonecznego, związaną z reflek­sem, zmiennym charakterem, bystrym umysłem i niepokojem. Jest młody, zie­lony i inteligentny(w sanskrycie: Kumar, Budha).

Odpowiada za układ oddechowy, system nerwowy, mowę, wykształcenie i in­teligencję.

Jest uważany za planetę rodzaju nijakiego, zimną i wilgotną. Włada Panną i Bliźniętami .Jest – jak Pluton – planetą skrajności. Jego podwładni są albo miłośnikami komfortu fizycznego i pieniędzy, albo nie dbają o pieniądze w ogóle,

Mimo iż Merkury jest dobroczynną planetą, jego podopieczni są dość po­dejrzliwi, poważni i przebiegli. Cechuje ich wielki dowcip, humor i rozrywka. Umieją postępować z ludźmi. Są mądrzy i subtelni, atrakcyjni, kochający pod­róże i przygody. Cechuje ich naukowa postawa i logika. Są urodzonymi mów­cami i miłośnikami sztuk pięknych. Chętnie studiują astrologię, numerologię, chiromancję, fizjonomikę, grafologię i psychologię. Chcą w ten sposób poznać siebie i innych, jak to tylko możliwe.

Mając naturę duchowo-materialistyczną, racjonalną, analityczną i krytyczną, są inteligentni i praktyczni. Lubią nowatorskie idee i krótkie podróże. Rozwa­żają wszystkie „za” i „przeciw” każdej sprawy. Są ludźmi wykształconymi i uczo­nymi, którym sprawia przyjemność towarzystwo ludzi im podobnych. Wszyst­kiego im za mało; nic umieją spocząć i powiedzieć: „dość”. Pędzą życic bogate w zdarzenia i pełne przygód. Są zwykle wędrowcami, lecz trudno im jest zna­leźć cel i osiągnąć szczęście. Lubią gdy coś się dzieje i mocne wrażenia, ociera­nie się o niebezpieczeństwo. Nie gardzą też hazardem i ryzykiem. Są zmienni i porywczy, żyją pełnią życia.

Merkury jest jedyną planetą, która góruje w swoim własnym znaku: w Pan­nie. Jego przyjaciółmi są Słońce, Wenus, Rahu, Ketu i Saturn. Mars i Jowisz są neutralni. Księżyc jest traktowany jak wróg, choć nic odwzajemnia tych uczuć.

Jeśli Piątka jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to jesteś wę­drowcem, poszukującym sensu życia, zrozumienia świata i samego siebie. Twoje bujne życie jest niespokojne, pełne niespodziewanych spotkań i niezwykłych wydarzeń. Poprzez przygodę, która ci towarzyszy, próbujesz znaleźć drogę do własnego wnętrza. Jest to pozytywna, otwierająca umysł aktywność, która po­zwala ci lepiej zrozumieć ludzi i ich problemy.

Lubisz wszelkie podróże i czujesz się wszędzie tak jak w domu. Łatwo uczysz się obcych języków; jesteś wszechstronny, pełen życia, otwarty na nowe idee, zmysłowy, żądny przyjemności, bystry, dowcipny, szybki, pełen entuzjazmu, energii i pogody ducha. Kochasz wszelkie nowości i to co „niezwykle”; cierpisz z powody rutyny. Twoje życie jest pełne niezwykłych przygód. Pragniesz życia świadomego i rozkosznego, i lubisz je. Zmiany, które ci towarzyszą, harmoni­zują z twoją naturą. Cechuje cię aktywność i chętnie stajesz się ośrodkiem zainteresowania w grupie.

Najczęściej podróżujesz w nieznany wymiar, choć zwiedzanie materialnego świata też cię interesuje. Żyjesz bowiem w dwóch światach: w świecie material­nym i w świecie duchowym. Jeden z nich dominuje.

Wolność jest twoim prawem i celem. Nic pozwalasz jej nikomu naru­szać. Równocześnie szukasz odpowiedzi na pytanie, gdzie kończy się wol­ność innych.

Jesteś ekspansywny i dumny; towarzyszą ci doświadczenia. Cechuje cię nie­spożyta energia i impulsywna niecierpliwość. Lubisz dobrą zabawę i słowną szer­mierkę. Będąc elokwentny i błyskotliwy, jesteś doskonałym retorykiem i na wszystko masz gotową odpowiedź i odpowiedni argument. Kochasz życie i jego atrakcje. Pociąga cię piękno świata. Dobry humor i pogoda ducha rzadko cię opuszczają.

Twoją lekcją jest zrozumienie, że wszystko, co najważniejsze, znajduje się w lobie i nie ma potrzeby szukać uznania w oczach innych ludzi. Chełpliwość, szukanie potwierdzenia własnej atrakcyjności, nadużycia seksualne lub ozię­błość są więc zbędne.

Bywasz czasem pasywny, gdy ktoś oczekuje rady. Twoje poszukiwania szczę­ścia są pasmem pogody ducha, radości i dobrego humoru, który szybko odzysku­jesz po kryzysie. Masz też poważne chwile, gdyż jesteś człowiekiem uduchowio­nym i inteligentnym (mistrzem słowa). Możesz osiągać szczyty w każdym zawo­dzie tak długo, jak długo twoja praca będzie związana z językiem (bogate słownictwo, retoryka). Bez kłopotu możesz zostać duszpasterzem, nauczycielem, śpie­wakiem lub pisarzem. Wszechstronne, nieprawdopodobne wręcz uzdolnienia w dziedzinie mowy mogą napotykać na trudności w tematach, w których nie masz rozpoznania. Rzucać możesz wtedy kąśliwe uwagi mniej zdolnym niż ty. W natu­rze masz skłonność do niekonsekwencji. Dzięki wskazówkom potrafisz rozwijać się duchowo i intelektualnie. Cechuje cię oryginalność i niecierpliwość zarazem, zarówno w myśleniu, jak i działaniu. Zawsze gotowy jesteś poznać i doświadczyć wszystkiego co nowe, niezwykle czy nowoczesne. Pociąga cię wolność, wielość i zmiana. Nie szukasz schronienia w przeszłości; żyjesz teraźniejszością i nieustan­nie kroczysz naprzód ze wzrokiem utkwionym w przyszłość, żądny przygód i no­wych wrażeń. Posiadasz niezwykłą zdolność przyswajania nowych informacji; chwytasz w lot sedno sprawy i niuanse tematu. Jesteś przy tym ciekawy, a twoja uwaga skierowana jest na wiele spraw jednocześnie (co powoduje czasem „sło­mianyzapał”). Powinieneś uczyć się koncentracji i wykorzystywać swe liczne, wspaniale zalety. Jeśli uda ci się to osiągnąć – nie będzie celu, którego nic bę­dziesz mógł osiągnąć. W przeciwnym razie możesz ponieść klęskę.

Szybko reagujesz na bodźce zewnętrzne. Spiesząc się, chcesz być tam, gdzie się coś dzieje; we wszystkim uczestniczyć, wszystkiego doświadczyć. Bezpo­średni, spontaniczny, żywotny, romantyczny, zachęcasz innych do działania. Sprawiasz wrażenie człowieka pewnego siebie i błyskotliwego. Za tą fasadą kry­je się jednak czasem nieśmiałość. Jesteś pełen entuzjazmu i uwielbiasz życie, ruch, przygody i wolność. Każdy swój nowy dzień traktujesz jak wyzwanie i przy­godę, którą trzeba przeżyć do końca, niczego nie planując i niczego nie przewi­dując. Z radością podejmujesz każde ryzyko.

Możesz być nadwrażliwy. Twoje reakcje trudno przewidzieć. Potrafisz przejść od największej euforii do najczarniejszej rozpaczy bez żadnego racjonalnego powodu, zrozumiałego dla otoczenia. Wszystko odczuwasz intensywnie, jesteś w stanie chwycić i smakować wszelkie odcienie rzeczywistości, niedostrzegalne dla osób o innych wibracjach. Posiadasz duszę tułacza („posłańca bogów”), o wielkiej niezależności. Buntujesz się przeciw wszelkim więzom, by być zawsze wolnym i iść tam, gdzie prowadzi cię twoja cygańska natura. Niedoceniany, szybko zrywasz krępujące cię więzy. Nie ma bowiem kajdan, którymi by można było ograniczyć twoją wolność. Lubisz nagłe podróże i zmiany otoczenia, zwie­dzanie i penetrowanie świata. Decyzje podejmujesz nagle, pod wpływem impul­su. Umysł masz chłonny, silny, dynamiczny, twórczy. Rozkwitasz tam, gdzie jest inteligencja i ruch. Możesz mieć światłą „świtę” wiernych wielbicieli podzi­wiających twój geniusz i talenty. Niełatwo jest jednak z tobą żyć. Masz wielkie wymagania i zmienne nastroje. Sprowokowany stajesz się agresywny i zgryźli­wy. Masz jednak szlachetną naturę i nie zachowujesz żalu. Twoje wyskoki szkodzą bardziej tobie niż tym, których obrażasz.

Jesteś  czuły i piękny, mądry i wspaniały. Pragniesz rozwijać się duchowo, choć na ogól nie poświęcasz się niczemu do końca. Starasz się zrozumieć i uczest­niczyć we wszystkim, co cię otacza, jednak nie angażując się emocjonalnie, zarówno jeśli chodzi o ludzi, jak i o sprawy. Jesteś zimny i obojętny; nie chcesz by emocje przesłoniły ci zdolność racjonalnego myślenia.

Nie masz w sobie mściwości, złości i pamiętliwości. Do późnej starości za­chowasz czysty, promienny umysł dziecka, mimo iż nabyte doświadczenia na­uczą cię sprawiać wrażenie osoby światowej, rozsądnej i doświadczonej.

Jesteś przyjazny ludziom, grzeczny, sympatyczny, z łatwością przystosowu­jesz się do otoczenia. Tam gdzie się pojawiasz, pojawia się ruch, aktywność i podniecenie i zaczynają się dziać ciekawe rzeczy. Jesteś „solą tej Ziemi”; po­siadasz nieodparty urok i ciepło (magnetyzm, który czyni cię niezwykle atrak­cyjnym, zwłaszcza wobec płci przeciwnej). Jeśli masz poczucie samorealizacji, będziesz uszczęśliwiony. Nikt nie oprze się twojej radości, entuzjazmowi i chęci działania. Będziesz miał przy tym wspaniałe poczucie humoru.

Wiódł będziesz życie aktywne i bardziej ciekawe i zajmujące niż inni. Jeśli jednak nie wykorzystasz swojej wielkiej energii lub poddasz się pasywności, staniesz się istotą niezadowoloną i agresywną. Twoja natura nie znosi monoto­nii i rutyny. Wyzwalać może w tobie destruktywne siły. Jeśli zabraknie ci emocji i przeżyć, staniesz się najnieszczęśliwszym człowiekiem. Jeśli będziesz czul się skrępowany nadmiarem obowiązków i nakazami, przeistoczysz się w nieśmia­łego, ponurego i mrukliwego  samotnika. Nigdy nie zgodzisz się z szarą egzy­stencją i będziesz sądził, że życie cię oszukało, bowiem zasługujesz na coś lep­szego. Jeśli nie będziesz mógł panować nad swoimi impulsami i nie wykorzy­stasz swoich talentów, skończysz jako osoba rozgoryczona i przegrana. Jeśli nie znajdziesz odpowiedniej dla siebie drogi, staniesz się osobą niepohamowaną, gwałtowną, działającą w sposób destrukcyjny. Będziesz krytykował wszystko i wszystkich, nic przyznając się do własnych błędów i nie umiejąc wykorzysty­wać swoich życiowych doświadczeń, które mogłyby przyczynić się do twojego duchowego rozwoju i osiągnięcia emocjonalnej dojrzałości. Swych talentów mo­żesz używać do oszukiwania i wykorzystywania innych. W ostateczności mo­żesz stać się ofiarą rozwiązłości i buntu.

Za wszelką cenę powinieneś nauczyć się relaksacji, koncentracji i wytrwało­ści. Nic powinieneś żyć chwilą, poświęcając wszystko dla przygody i wolności. W przeciwnym razie będziesz jak biblijny talent, który, zmarnowany, nic przy­nosi korzyści nikomu, zwłaszcza samemu sobie.

Cechy, które posiadasz (wszechstronne uzdolnienia, wielka inteligencja, ta­lent, energia i bogata osobowość) sprzyjają osiągnięciu sukcesu i wysokiej po­zycji społecznej. Sukces nie oznacza jednak dla ciebie władzy czy pieniędzy, lecz życie pełną piersią i nieustanne poszukiwanie nowych wyzwań, by uniknąć nudy lub samorealizacji. Żyjąc w ten sposób nie łatwo jest osiągnąć zamierzone cele. Jak. zdobyć sukces, gdy neguje się uznane normy postępowania? Zdobę­dziesz go tylko wtedy, gdy twoja praca pozwoli ci na barwne, pełne emocji życie i nieliczenie się z normami społecznymi. Niewiele jest takich zajęć, ale są. Powi­nieneś ograniczyć przesadę, szukać  piękna i złotego środka, opanować wro­dzoną niecierpliwość i poświęcać swą energię i zdolności na wytrwałą pracę w dziedzinie, którą zsyła ci Los.

Najwłaściwsze są dla ciebie te zajęcia, które pozwalają na zmiany, ruch i wy­magają bystrego umysłu, wyobraźni, inicjatywy, znajomości natury ludzkiej, re­fleksu, oryginalności, aktywności, twórczego podejścia do życia, żyłki handlo­wej i umiejętności wpływania na otoczenie. Rutyna i brak silnych bodźców mogą być dla ciebie przyczyną porażki. Powinieneś poszukiwać swojego zawodu, wymagającego otwartego, nowoczesnego i postępowego myślenia oraz pamię­tać o wytrwałości.

Ze względu na wielką odwagę, graniczącą z heroizmem, zuchwałość, niespokojność i ryzykanctwo sprawdzisz się jako żeglarz, geograf, podróżnik, sporto­wiec, pilot, oblatywacz samolotów, nauczyciel wychowania fizycznego, repor­ter, producent filmowy lub teatralny, pisarz, tancerz, muzyk, kompozytor, dzien­nikarz, powieściopisarz (literatura przygodowa lub science-fiction), fotograf i „public relations”. Wyróżnisz się jako makler giełdowy, sprzedawca, komiwo­jażer, wynalazca, naukowiec, innowator poszukujący nowych metod pracy. Po­winieneś omijać biura i urzędy, za wyjątkiem biur podróży i agencji reklamo­wej. Możesz wybić się jako adwokat, detektyw, agent tajnej służby, polityk, urzęd­nik państwowy zajmujący eksponowane stanowisko, przewodnik, kierowca, Dobry jest dla ciebie show bussines, przemysł motoryzacyjny i górnictwo. Jeśli zapanujesz nad swoim temperamentem, nic będzie dla ciebie rzeczy niemożli­wych do osiągnięcia. Niemożność wykonywania odpowiedniego zawodu zre­kompensujesz sobie hobby.

Jako szef jesteś zaskakujący: błyskotliwy, ujmujący i tolerancyjny, a czasami, pod wpływem problemów- arbitralny i choleryczny.

Nie przeceniasz pieniędzy. Cenisz ich wartość i korzystasz z ułatwień, jakich dostarczają, lecz nie stanowią one dla ciebie celu. W ciągu jednej chwili możesz stracić całą fortunę, stawiając wszystko na jedną kartę i z bogacza stać się nę­dzarzem, przy czym obie te sytuacje przyjmiesz z jednakową obojętnością i stoicyzmem. Bardziej od straty pieniędzy boli cię utrata wolności działania. Wolisz życie niepewne i pełne ryzyka od uległości konwenansom i obowiązkom, które w zamian niosą bogactwo. Zdobycie majątku nie jest jednak dla ciebie trudne. Trudniej jest ci go zachować, gdyż jesteś człowiekiem hojnym i lekkomyślnym (gotów jesteś oddać „ostatnią koszulę” potrzebującemu). Nie martwi cię stabilizacja życiowa. Najlepiej zrobisz, jeśli piecze nad swoim majątkiem powierzysz komuś rozsądnemu.

Masz wicie kontaktów towarzyskich i uczuciowych: jesteś człowiekiem po­godnym, sympatycznym i pełnym życia. Nic wielu masz jednak przyjaciół. Jesteś zbyt zagoniony, by poświęcać im dostateczną uwagę i zgłębiać ich proble­my. Jeśli nie  pokonasz tej wady, zapłacisz za to samotnością.

Twój czar jest nie do odparcia. Masz moc przyciągania i zniewalania płci przeciwnej, choć nie zawsze zdajesz sobie z tego sprawę. Przeszkadza ci w tym nieśmiałość, fobie i kompleksy, które utrudniają ci wyrażanie uczuć. Będąc nie­poprawnym idealistycznym romantykiem marzysz o cudownych przygodach mi­łosnych. Jeśli zwalczysz nieśmiałość i skromność, twoje marzenia mogą się speł­nić. Magnetyzm i bogata, nieprzeciętna osobowość, mogą utrudniać ci wybór właściwej partnerki. Bądź ostrożny.

Szczęśliwy i owocny związek stworzysz z inną „Piątką”. Związek ten będzie burzliwy, szalony, lecz szczęśliwy. Odpowiednia będzie także „Trójka”. „Dwój­kom” i „Szóstkom” spodobasz się, ale trudno im będzie dotrzymać ci kroku i pogodzić się z twoją ogromną witalnością i ruchliwością. Z „Dziewiątką” i „je­dynką” trudno ci będzie się zrozumieć.

Jako rodzic będziesz ustępliwy i niezbyt wymagający. Pragnął będziesz, by twój związek z dziećmi oparły był na przyjaźni i partnerstwie.

DROGA, która idziesz, jest drogą zmian i ruchu, by w ciągłym wirze do­świadczeń znaleźć niezmienny punkt odniesienia: samego siebie. W doświad­czeniach tych testowane jest twoje pojęcie rozumienia wolności.

Wolność jest dla ciebie ważna i dostępna. Potrzebujesz ją potwierdzać w każ­dej sytuacji, by zrozumieć, gdzie kończy się twoja wolność, a zaczyna wolność innych. Twoją lekcją jest nauczyć się nie ranić innych i nie naruszać ich własne­go terytorium, być wolnym w przestrzeni ograniczonej charakterem związków, rodzajem i wymaganiami życia i pracy.

Celem tej drogi jest rozstanie się z przekonaniami, że to co najważniejsze, znajduje się na zewnątrz; że aby zaistnieć, trzeba być zauważonym przez in­nych, zaakceptowanym, kochanym. Musisz nauczyć się znajdować potwierdze­nie swojego istnienia w samym sobie, przestać szukać swojego odbicia w oczach innych, oczekiwać na oceny otoczenia. Musisz porzucić swoje pragnienia i po­trzeby zmysłowe i zwrócić się w kierunku rzeczywistych potrzeb i kontaktów nadzmysłowych(duchowych), dojrzeć do prawdy, że prawdziwa wiedza to wie­dza wewnętrzna, nie błyskotliwa erudycja.

Twoje aktywne życie uczy cię zrozumienia innych i otwiera twój wzniosły umysł.

Wycofywanie się i obserwowanie świata z ukrycia jest twoją strategią obronną. W celu zachowania prywatności wycofujesz się, ograniczasz kontakty do mini­mum, redukujesz potrzeby i ochraniasz prywatną przestrzeń za wszelką cenę. Stosujesz wymyślne sposoby utrzymywania bezpiecznego dystansu. Świat ze­wnętrzny widzisz jako napastliwy i groźny. Skłonny jesteś poprzestawać na tym, co ci Los przynosi, niż ryzykować opuszczenie bezpiecznych murów domo­stwa. Możesz żyć jak pustelnik, prowadząc życie samotne, poświęcone rozmy­ślaniom i służbie dla Boga. Możesz zaangażować się w życic publiczne, choć przyjmiesz wtedy pozycję zdalnego sterowania, pozostawiając działania na pierw­szej linii frontu innym, a raporty będziesz odbierał telefonicznie. Publicznie bę­dziesz krył się za maską, ograniczając swoje emocje do minimum i stapiając się ze scenerią wydarzeń. Nie będziesz chciał się angażować.

Interesy finansowe będą dla ciebie niebezpieczne. Zobowiązania — zniewala­jące. Złość i rywalizację skłonny będziesz kontrolować, a przywiązania emocjo­nalne uważał będziesz za obciążenie. Możesz czuć się ograniczony pozytywny­mi oczekiwaniami. Kultywował będziesz drobne rytuały przyjaźni.

WIDZENIE ŚWIATA. Skoncentrowany jesteś na faktach. Twoje przewidy­wania i procesy myślowe skierowane są na zewnątrz. Twoim celem jest obiekty­wizm, a metodą: życie w świecie idei, traktowanym jako rzeczywistość.

Podglądasz życie z dystansu, zachowując trzeźwy osąd. Izolowanie się od otoczenia pozbawia cię umiejętności porozumienia się /ludźmi, wrażliwości i wszechstronności.  Czując się pustym w środku, napełniasz się (dzięki fał­szywej motywacji)wszelką wiedzą, co stanowi ratunek przed tym uczuciem. Podstawową sprawą w twoim życiu jest „wiedzieć”, a głównym uzależnieniem: chciwość.

DZIAŁANIE W ŚWIECIE. Świat wydaje ci się złożony i interesujący. Masz skłonność do badania go bez włączania się w jego rytm. Lubisz wiedzieć wszystko o wszystkim i wszystko rozumieć, by móc zobaczyć, jak poszczególne dane układają się w logiczną całość. Określasz siebie na podstawie zakresu posiada­nej wiedzy, a chaos i brak jasności napawa cię strachem. Sądzisz, że najlepiej wykorzystywać czas namyślenie, przewidywanie i definiowanie. Zobowiązania są potencjalnym zagrożeniem dla twojej samotniczej pasji myślenia i planowa­nia przedsięwzięć. Lekceważysz sposoby poznania nie oparte na analizie i lo­gicznym myśleniu. Masz skłonność do szufladkowania rzeczywistości, tworze­nia skomplikowanych systemów postrzegania i reagowania na świat. Jesteś czło­wiekiem kompetentnym i starannie obmyślającym plany. Poszukiwanie przej­rzystości czyni cię osobą nieszablonowo myślącą i oryginalną. Drobiazgowo badasz wszystkie fakty, metodycznie grupujesz informacje i wyciągasz z nich

Logiczne wnioski. Ponieważ nie nastręcza ci to problemów, irytuje cię kolektyw­ne podejmowanie decyzji. Twoja zdolność dopracowywania projektów jest nie­zrównana. Znajdujesz błędy we wszystkich pismach, które nie są twojego autor­stwa, co psuje ci kontakty z podwładnymi, gdy jesteś szefem lub kontakty z sze­fem, gdy jesteś podwładnym.

Swą miłość do bliskich wyrażasz we wspólnych podróżach. Lubisz zajęcia na świeżym powietrzu. Nic ujawniasz swoich potrzeb i pragnień nawet najbliższym.

Gdy dojrzejesz, ujawnisz następujące dobre cechy: ciekawość świata i ludzi, talent do promowania nowych rozwiązań i pomysłów, doskonałą logikę, poczu­cie humoru, odwagę, zdolność odkrywania nowych możliwości, uduchowienie, niezależność, zdolność wychwytywania absurdów życia, atrakcyjność, nauko­we podejście do świata i problemów.

Utrzymujesz ludzi na dystans i pragniesz im przewodzić. Możesz mieć po­czucie, że obserwujesz innych tak, jakby między wami znajdowała się wielka pusta przestrzeń lub lustrzana szyba. Możesz czuć się niewidzialnym, co uła­twia ci obserwację. Nie musisz angażować się w rozmowy czy reagować w sto­sowny sposób. Gdy jesteś zmuszony do mówienia, może ci się wydawać, że inni nie tylko są fizycznie oddaleni, ale także, że są „karykaturami” z innego świata.

Starasz się zdobyć informacje o nadchodzących zdarzeniach, by móc przygo­tować się na wszystkie ewentualności. Znając je stajesz się bardziej przystępny.

Najbardziej ożywiasz się w samotności („ładujesz akumulatory” i wyrzucasz z siebie uczucia, które w obecności innych uległy zamrożeniu). Wspominasz i myślisz, wolny od emocjonalnych napięć. Nie potrzebujesz uznania innych; wolisz ekonomiczną samowystarczalność; chcesz przychodzić i odchodzić, gdy przyjdzie ci na to ochota.

W miejscach publicznych stosujesz różne sposoby odwracania od siebie uwa­gi. Kierujesz rozmowę na tematy budzące obopólne zainteresowanie lub zwra­casz uwagę na to, co opowiadają inni. Oceniasz ludzkie zachowania, by stwo­rzyć wyczerpujący system wiedzy (w oparciu o psychoanalizę, astrologię, nu­merologię, itp.). Gdy go stworzysz, będziesz mógł nawiązywać głęboki kontakt z ludźmi i rozumieć ich dramaty emocjonalne z pozycji intelektualnej.

Twoim głównym problemem jest lęk przed odczuwaniem. W czasie bliskich spo­tkań twoje uczucia są zamrożone. Silniejsze emocje odczuwasz, gdy jesteś sam i odtwarzasz je w pamięci. Rozumiesz wtedy co czujesz. Silny, nieprzerwany kon­takt wyczerpuje cię, toteż wycofujesz się, by określić swe stanowisko. Partnerzy mogą sądzić, że w czasie spotkania jesteś nieobecny i emocjonalnie oziębły. Od­wracasz jednak tylko w ten sposób uwagę od emocji i przenosisz swoje uczucia w sferę intelektualną. Ma to tę zaletę, że w kontaktach intymnych posiadasz zdol­ność wielowymiarowego postrzegania partnerów. Zobowiązujesz się intelektualnie, a dopiero później emocjonalnie. Ody zobowiązanie zostanie powzięte, jest bardzo trwale, choć ograniczone (wytyczone). Unikasz sytuacji wyzwalających spontaniczne uczucia, zwłaszcza konfrontacji. Partner musi być stroną aktywną.

Nie znosisz, gdy inni dysponują twoim czasem i wysiłkiem. Bronisz się przed tym przez wycofywanie się spod cudzej kontroli. Szczególnie nie lubisz szefów pojawiają­cych się z nikąd lub domagających się raportów. Dowody uznania, jak tytuły czy podwyżki, traktujesz jako środki zniewalania i zmuszania do wyczerpywania zaso­bów czasowych i energetycznych. Potrafisz poświęcić się osobistym zainteresowa­niom bez wsparcia innych ludzi. Zdolność ograniczania kontaktu z uczuciami uła­twia ci pomaganie innym w sytuacjach stresowych. Jesteś sprawnym menedżerem, gdyż potrafisz zachować jasne myślenie pod naciskiem. Możesz być wielkim przyja­cielem ludzi (na cale życie), jeśli umowa towarzyska pozwoli ci zachować całkowitą niezależność możliwość wycofywania się we własne zacisze. Nic lubisz otoczenia i zawodów wymagających otwartej rywalizacji lub bezpośredniej konfrontacji. Powi­nieneś nauczyć się tolerować własne uczucia bez odrywania się od nich.

Twoim powołaniem życiowym jest pokazywanie innym, że można rozwijać się wewnętrznie, zachowując jednocześnie pełną wolność i niezależność. Powi­nieneś wykorzystywać swoje życiowe doświadczenia tak, aby wzrastać ducho­wo, nie tracąc swojego entuzjazmu i żywotności. Twoją misją życiową jest zachęcanie innych do działania, stawiania czoła trudnym sytuacjom i uświada­miania sobie i innym wszystkiego (Bliźnięta i Merkury to wszystkie. Światy w pro­mieniu stworzenia).

W sprawach osobistych powinieneś starać się opanować niespokojny i zmienny temperament, byś mógł nim dysponować dowolnie (być zmiennym lub stałym według uznania).

Ze strony:
http://numerologia-dla-ciebie.blog.onet.pl/

 

Genialne ćwiczenia oddechowe! :)

Jakiś czas temu natknąłem się na Wima Hofa, człowieka, który pokazuje, że wszystkie ograniczenia istnieją jedynie w umyśle. Minął już miesiąc odkąd każdego dnia zasypiam z jego techniką oddechową… i przyznam, że jest to tak niesamowite, iż każdego nie wręcz nie mogę się doczekać kiedy je znów zrobię.
Poczytaj o tym człowieku, a zrozumiesz o czym mówię :))

Wrzucam link do nagrania z którego korzystam!

Wyjście.

Współczesne społeczeństwa przypominają szczury zamknięte w klatkach, gdzie cała codzienność zawarta jest w spaniu, jedzeniu podawanej karmy i wskakiwaniu na kołowrotek. Dla nich prawdziwa wolność nie istnieje. Kołowrotek symbolizuje bezcelowe ganianie – zapłać rachunki, przejdź się do galerii handlowej, zażyj ,,rozrywki”, napij się piwa, spłać kredyt, gnaj do pracy. Na szczęście, zawsze każdy szczur zorientować się może iż klatka nie jest szczelnie domknięta. Wystarczy nieco dyscypliny i samozaparcia, by wyjść na zewnątrz. Odkryć życie na nowo, poznać naturalny szczurzy pokarm, zbudować szczurzą norę, biegać i hasać bez ograniczeń kołowrotka na słońcu i mieć wpływ na to jak wyglądać będzie reszta jego dni. Poznawać inne wolne istoty jednocząc się.

„Wkraczając w nowe tysiąclecie, urabiacie zaczyn przyszłego rozwoju, jakiego ludzkość dotąd nie widziała. Rozwinęliście swoją naukę i technikę, a teraz rozwiniecie swoją świadomość. Będzie to największy postęp, który przyćmi całą resztę waszych dokonań. Dwudziesty pierwszy wiek będzie dla was czasem przebudzenia, spotkania ze Stwórcą we własnym wnętrzu. Wiele istot doświadczy Jedności z Bogiem i z całością życia. Zapoczątkuje to złoty wiek nowego człowieka, o którym tyle napisano; wiek człowieka uniwersalnego, który zwiastowali wasi wieszcze.”

Neil Donald Walsch – „Przyjaźń z Bogiem”

więcej o karmie: https://www.facebook.com/200720147152333/photos/a.200751030482578.1073741828.200720147152333/204811913409823/?type=3&theater

świetne i na szczęście jest happy end: https://www.youtube.com/watch?v=j800SVeiS5I

Wszystkiego dobrego, przestrzeń rozprzestrzeń ! 🙂